Orthopedagogisch dagcentrum De Klim-op

In onze kinderdagcentra krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. We begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.

In samenwerking met ouders of belangenbehartigers en deskundigen wordt er voor ieder kind individueel een ondersteuningsplan opgesteld en regelmatig bijgesteld. Naar aanleiding van dit ondersteuningsplan wordt gericht een individueel dagprogramma gemaakt.We werken opvoedingsgericht, ontwikkelingsgericht, belevingsgericht en competentiegericht.

Met mogelijkheden tot diverse activiteiten, zoals: muziek, zwemmen, snoezelen en individueel spel. Er wordt gewerkt vanuit verschillende methodieken, zoals totale communicatie, speltrainingen, spelstimuleringsprogramma’s, kleine stapjes, SMI en Heikoop. In De Klim-op werkt een multidisciplinair team nauw samen. Zij adviseren, begeleiden, behandelen, observeren en diagnosticeren.

Dit team bestaat uit:
• activiteitenbegeleiders
• kinderfysiotherapeuten
• logopedist
• orthopedagogen
• speltherapeut
• muziektherapeut

De eerste drie maanden zijn sterk gericht op nader kennismaken met De Klim-op en proberen wij een beeld te vormen van het kind. De beeldvorming wordt gedaan aan de hand van de methodiek Kleine Stapjes.

Op basis van deze beeldvorming worden handelingsplannen opgesteld. Deze plannen worden uitgevoerd en zonodig tussentijds bijgesteld. De verzamelde informatie wordt verwerkt tot een definitief ondersteuningsplan.

Vanuit De Klim-op kunnen kinderen doorstromen naar een vorm van onderwijs (regulier of speciaal), MKD (Medisch kleuterdagverblijf). De Klim-op wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Daartoe behoort ook meestal het vervoer van de
kinderen van en naar huis. Zodra een kind een zorgindicatie heeft (die aangevraagd moet worden bij het CIZ) kan het De Klim-op gaan bezoeken. Dit kan al vanaf zeer jonge leeftijd.