Speciale peutergroep

Veel kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar bezoeken een of meerdere dagdelen per week een peutergroep. Een peutergroep kan naast het gezin een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Indien er sprake is, of het vermoeden bestaat van een ontwikkelingsachterstand, is het mogelijk om uw kind te plaatsen op peutergroep Okidoki.

In het kort

Voor kinderen in de leeftijd van 1 t/m 4 jaar met (het vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand.

  • extra aandacht en begeleiding
  • ondersteuning van ouders bij opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken
  • observatie, diagnostiek en advies
  • aangepast spelmateriaal
  • kleine groep
  • deskundig team van begeleiders, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en logopedist
  • uitgebreid netwerk

Naast dat uw kind hier extra aandacht en begeleiding kan krijgen, biedt Okidoki ook de mogelijkheid voor verdere observatie en diagnostiek. Het is belangrijk dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand zo jong mogelijk goed begeleid worden.
Bij een ontwikkelingsachterstand hebben ouders vaak de nodige vragen over wat er nu precies aan de hand is, over de optimale ondersteuning, begeleiding en/of opvoeding van hun kind.

Graag willen wij in nauwe samenwerking met de ouders een adequate bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. Het team van Okidoki geeft rondom vragen en zorgen die er zijn op het gebied van de diverse ontwikkelingsgebieden en opvoedingsvraagstukken, deskundig adviezen voor de verdere diagnostiek en begeleiding/behandeling. Zo nodig kan er extra ondersteuning geboden worden in de gezinssituatie.

Begeleiding

De ervaring die uw kind opdoet tussen het tweede en vierde jaar zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van uw kind. Binnen Okidoki is ruime kennis aanwezig om uw kind gerichte aandacht en begeleiding te bieden. Daarbij wordt rekening gehouden met het individuele niveau en tempo van het kind. Binnen een kleine groep van kinderen is ruim aandacht voor diverse spelmogelijkheden en contact met leeftijdgenoten. Okidoki heeft aangepast spelmateriaal en wij hebben specifieke kennis dit op de juiste manier te gebruiken.

Observatie, diagnostiek en advies       

In de eerste drie maanden dat uw kind bij ons is, wordt er voornamelijk nader kennisgemaakt met Okidoki en proberen wij een beeld van het kind te vormen. De beeldvorming wordt gedaan aan de hand van de methodiek Kleine Stapjes. Op basis van deze beeldvorming worden behandelingsplannen opgesteld. Deze plannen worden uitgevoerd en zonodig worden plannen tussentijds bijgesteld. Verzamelde informatie wordt verwerkt tot een definitief ondersteuningsplan.

Om de ontwikkeling van uw kind op het gebied van onder andere spel, motoriek, spraak, taal, en omgaan met andere kinderen helder te krijgen wordt uw kind gericht geobserveerd (zowel individueel als in groepsverband).
Daarnaast is het voor de bepaling van het ontwikkelingsniveau belangrijk om uw kind verder te onderzoeken. Naast professionele begeleiding zijn in dit proces een orthopedagoog (GZ-psycholoog), logopedist en kinderfysiotherapeut betrokken.

Vervolgtraject

Tussen het derde en vierde levensjaar vindt een psychologisch onderzoek plaats door de orthopedagoog. De testresultaten van het onderzoek worden samen met het definitieve ondersteuningsplan meegenomen in het advies voor het volgtraject.

Als de plaatsing binnen Okidoki kan worden afgesloten (rond vier jaar), wordt in een adviesgesprek met de ouders het mogelijke vervolgtraject binnen bijvoorbeeld (speciaal) onderwijs, MKD, Orthopedagogische kinderdagcentrum besproken.

Okidoki heeft een breed netwerk en nauw contact met diverse organisaties. Samen met de ouders kan het vervolgtraject worden opgestart.

Aanmelding

Voor plaatsing op Okidoki moet een indicatie aangevraagd worden bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een zorgconsulent kan u ondersteunen bij deze aanvraag.

Openingstijden

Van maandag tot en met donderdag. Iedere ochtend van 8.30 – 11.30 uur en iedere maandag- en donderdagmiddag van 13:00 – 16:00 uur. Alle schoolvakanties gesloten. Tijdens de schoolvakantie is het mogelijk gebruik te maken van de opvang die wij bieden in het Orthopedisch Dagcentrum De Klim-op.

Adres: 

Speciale Peutergroep Okidoki    
Groenendael 227
8271 EM IJsselmuiden
Tel:(06)108 638 45